0
 Monet Glass / การบริการ 
        
งานออกแบบ
 
       ออกแบบชิ้นงานให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน โดยผลงานแต่ละชิ้นไม่ซ้ำใคร หรือผลิตชิ้นงานตามแบบของท่าน
 
        
 

 

งานผลิต

       นอกเหนือจากการออกแบบงานผลิตของ MONET GLASS ให้ความใส่ใจในเรื่องของความละเอียด ความประณีตในงานผลิต จากช่างฝีมือของทีมงานเรา ทีมช่างของ MONET GLASS ได้รับการฝึกฝนในการทำงานทุกๆ ชิ้นงาน อย่างละเอียด ทุกขั้นตอน ทำให้งานทุกๆ ชิ้นงาน ของ MONET GLASS มีคุณภาพและสวยงาม

 
      ​  
 

 

งานซ่อมและงานรักษาสภาพกระจก
 
       MONET GLASS ใส่ใจงานกระจกสี จากทีมงานผู้มีประสบการณ์ด้านกระจกสี สามารถเข้าใจชิ้นงาน คัดสรรวัตถุดิบ รวมถึงการซ่อมแซมและรักษาสภาพกระจกสีโบราณ