0
 Monet Glass / ประเภทของงาน / แกะลายพ่นทราย 
                   
                        
 
 งานแกะลายพ่นทราย
              เป็นจิตรกรมมบนพื้นกระจกที่มีความเสมือนจริงในรูปแบบ สี 80% แต่มีเทคนิคในการพ่นทรายลงบนเนื้อกระจกได้หลากหลายรูปแบบ เช่น พ่นฝ้า พ่นฝ้าลึก พ่นมิติแบบ 2 มิติ พ่นมิติแบบเสมือนจริง รวมถึงการลงสี ที่มีความสวยงามเฉพาะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของงานอีกหนึ่งประเภท